Trang chủ 06-Văn hóa Con Hổ Cái Sắp Chết Vì Đói (The Starving Tigress)

Con Hổ Cái Sắp Chết Vì Đói (The Starving Tigress)

697
0

Con Hổ Cái Sắp Chết Vì Đói (The Starving Tigress)
Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories)
Monty McKeever 2-2005 – Source-Nguồn: himalayanart.org)

Câu Chuyện Về Lòng Từ Bi, Vị Tha Và Rộng Lượng.

Ngài sinh ra trong một gia đình người Bà La Môn nổi tiếng trong sạch, đạo đức và có lòng mộ đạo rất chân thành, sau đó, vị Bồ Tát nầy đã trở thành một học giả uyên thâm và cũng còn là một vị thầy giáo giỏi. Bồ Tát không mong muốn được giầu có và danh vọng, ngài vào rừng, rồi bắt đầu cuộc sống ẩn dật của một nhà tu khổ hạnh. Trong rừng nầy, ngài gặp một con hổ cái gầy yếu sau khi sinh con, đang sắp chết vì đói ăn, nó đang nghĩ đến cách phải ăn thịt những con hổ con, là những đứa con của nó, để sống còn. Bồ Tát nhìn chung quanh nhưng không thấy thức ăn gì cho hổ ăn, ngài vì lòng từ bi với tâm vô hạn, nên ngài đã hiến tặng thân thể của mình cho hổ ăn. Đây chính là lòng vị tha của Bồ Tát, vì để cứu sống con hổ, mà ngài đã quên mình, hy sinh mạng sống của chính mình.

Những sự kiện quan trọng trong câu chuyện nầy:

1. Bồ Tát thấy một con hổ cái đang sắp chết vì đói.
2. Con hổ cái sắp sửa phải ăn thịt những con hổ con, là con của chính nó.
3. Bồ Tát hiến tặng thân thể của chính mình cho hổ ăn.

A Tale of Compassion, Selflessness, and Generosity.

Born into a family of Brahmans renowned for their purity of conduct and great spiritual devotion, the bodhisattva became a great scholar and teacher. With no desire for wealth and gain, he entered a forest retreat and began a life as an ascetic. It was in this forest where he encountered a tigress who was starving and emaciated from giving birth and was about to resort to eating her own new born cubs for survival. With no food in sight, the bodhisattva, out of infinite compassion, offered his body as food to the tigress, selflessly forfeiting his own life.

Key Events in the Story
1. The bodhisattva sees a starving tigress.
2. Tigress is about to eat her own cubs.
3. The bodhisattva offers his own body.

Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
thuvienhoasen.org