Trang chủ 05-Pháp âm Phật nói kinh Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu –...

Phật nói kinh Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu – Audio

841
0

Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung
Mục Liên mới đặng lục thông
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền
Làm con hiếu hạnh vi tiên
Bèn dùng huệ nhãn, dưới trên kiếm tìm.

. . .

Phật nói Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu

Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ
Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung
Chư Tăng câu hội rất đông
Tính ra đến số hai muôn tám ngàn
Lại cũng có các hàng Bồ Tát
Hội tại đây đủ mặt thường thường.
Bây giờ, Phật lại lên đường
Cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành
Ðến giữa đường, rành rành mắt thấy
Núi xương khô bỏ đấy lâu đời
Thế Tôn bèn vội đến nơi
Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng.

. . .

-Tên kinh: Phật nói kinh Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu

-Tác giả: Khuyết danh

-Người tụng: Thầy Thích Trí Thoát