Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 4)

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 4)

849
0

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 4)
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh thất Tường Vân

TẬP 4 – PHẦN 1

TẬP 4 – PHẦN 2

TẬP 4 – PHẦN 3

TẬP 4 – PHẦN 4

TẬP 4 – PHẦN 5

TẬP 4 – PHẦN 6

Mời nghe lại Tập 1           Mời nghe lại Tập 2            Mời nghe lại Tập 3