Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 3)

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 3)

885
0

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 3)
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh thất Tường Vân

TẬP 3 – PHẦN 1

TẬP 3 – PHẦN 2

TẬP 3 – PHẦN 3

TẬP 3 – PHẦN 4

TẬP 3 – PHẦN 5

Mời nghe lại Tập 1      Mời nghe lại Tập 2         Mời nghe tiếp Tập 4