Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 2)

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 2)

921
0

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (Tập 2)
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh thất Tường Vân

TẬP 2-PHẦN 1

TẬP 2-PHẦN 2

TẬP 2-PHẦN 3

TẬP 2-PHẦN 4

TẬP 2-PHẦN 5

Mời nghe lại Tập 1          Mời nghe tiếp Tập 3