Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tập 2)

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tập 2)

933
0

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tập 2)
Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh
Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh xá tường Vân

TẬP 2 – PHẦN 1

TẬP 2 – PHẦN 2

TẬP 2 – PHẦN 3

TẬP 2 – PHẦN 4

TẬP 2 – PHẦN 5

TẬP 2 – PHẦN 6

TẬP 2 – PHẦN 7

Xin mời nghe lại Tập 1