Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tập 1)

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tập 1)

868
0

Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Ðại Bát Niết Bàn là bộ kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn. Tại Việt Nam, có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông.

Kinh Ðại Bát Niết bàn của Nam Tông, được tìm thấy trong Kinh Trường Bộ, [Kinh Ðại Bát Niết Bàn, (Hệ Pali), Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1991].
Còn Kinh Ðại Bát Niết Bàn của Phật Giáo Bắc Tông bao gồm hai bản: (1) Phật Thuyết Phương Ðẳng Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Dharmaaksa(Đàm Vô Sấm) (265-316), đời Tây Tấn dịch và (2) Ðại Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hiển và Buddhabadhra đời Ðông Tấn (317-420) dịch. Bản Việt ngữ của Phật Giáo Bắc Tông do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ bản Hán văn, tịnh xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ tái xuất bản năm 1990, dầy 1500 trang gồm tất cả 29 phẩm (chương), được phân ra làm hai quyển, quyển 1 từ phẩm 1 đến phẩm thứ 21 và quyển hai từ phẩm 22 đến phẩm 29.[2]:

Nội dung

Kinh Ðại Bát Niết Bàn, vì là lời nói sau cùng của đức Phật, trước khi ngài Niết Bàn, nên bao quát hầu như đủ mọi thắc mắc của chúng sinh. Vì thời gian có hạn nên lời ngài dạy rất cô đọng, nhưng minh bạch, rõ ràng. Thí dụ như nơi phẩm Kim Cang Thân thứ năm và phẩm Như Lai Tánh thứ mười hai, ngài giải thích cặn kẽ về chân ngã hay Phật Tánh, đó chính là bản thể thanh tịnh thường hằng bất biến của tất cả mọi loài chúng sinh, mênh mông như hư không, thường trụ bất hoại, tuy vậy bản thể ấy không phải tất cả chúng sinh là một, nhưng cũng không phải là khác, vượt ra khỏi tư tưởng suy nghĩ thông thường của đời sống tương đối hiện tượng, cho nên gọi là bất khả tư nghị, tức không thể nghĩ bàn, nhưng chính là cái chân thật của mọi chúng sinh, không phải là cái “Tôi” ô nhiễm tham sân si, đầy vướng mắc khổ vui vô thường này. Bản thể ấy tràn ngập khắp nơi nhưng chúng sinh bị trói buộc vì phiền não, tham sân si nhiễm ô che mờ nên không thấy được. Bản thể ấy luôn luôn sẵn sàng, tịch tĩnh hiện diện, nên gọi là Như Lai.

Bản dịch của hòa thượng Thích Trí Tịnh gồm 29 phẩm như sau:
01. Phẩm Tự                            02. Phẩm Thuần Đà
03. Phẩm Ai Thán                     04. Phẩm Trường Thọ
05. Phẩm Kim Cang Thân         06. Phẩm Danh Tự Công Đức
07. Phẩm Tứ Tướng                  08. Phẩm Tứ Y
09. Phẩm Tà Chánh                  10. Phẩm Tứ Đế
11. Phẩm Tứ Đảo                      12. Phẩm Như Lai Tánh
13. Phẩm Văn Tự                      14. Phẩm Điếu Dụ
15. Phẩm Nguyệt Dụ                16. Phẩm Bồ Tát
17. Phẩm Đại Chúng Vấn          18. Phẩm Hiện Bịnh
19. Phẩm Thánh Hạnh              20. Phẩm Phạm Hạnh
21. Phẩm Anh Nhị Hạnh
22. Phẩm Quang Minh Biến Chiều- Cao Quý Đức Vương Bồ Tát
23. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát            24. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát
25. Phẩm Kiều Trần Như                   26. Phẩm Di Giáo
27. Phẩm Ứng Tận Hường Nguyên    28. Phẩm Trà Tỳ
29. Phẩm Cúng Dường Xá Lợi

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kinh Đại Niết Bàn (Tập 1)
Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh
Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh xá tường Vân

TẬP 1 – PHẦN 1

TẬP 1 – PHẦN 2

TẬP 1 – PHẦN 3

TẬP 1 – PHẦN 4

TẬP 1 – PHẦN 5

TẬP 1 – PHẦN 6

TẬP 1 – PHẦN 7

Xin mời nghe tiếp Tập 2