Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Bảo Tích (Tập 8)

Kinh Đại Bảo Tích (Tập 8)

991
0

Kinh Đại Bảo Tích (Tập 8)
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất Bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 – DL 1999
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh thất Tường Vân

TẬP 8 – PHẦN 1

TẬP 8 – PHẦN 2

TẬP 8 – PHẦN 3

TẬP 8 – PHẦN 4

TẬP 8 – PHẦN 5

Mời xem tiếp (Tập 9)             Mời xem lại (Tập 1)             Mời xem lại (Tập 2)
Mời xem lại (Tập 3)               Mời xem lại (Tập 4)             Mời xem lại (Tập 5)
Mời xem lại (Tập 6)               Mời xem lại (Tập 7)