Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Đại Bảo Tích (Tập 4)

Kinh Đại Bảo Tích (Tập 4)

1022
0

Kinh Đại Bảo Tích (Tập 4)
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất Bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 – DL 1999
Diễn đọc: Tâm Minh
Tịnh thất Tường Vân

TẬP 4 – PHẦN 1

TẬP 4 – PHẦN 2

TẬP 4 – PHẦN 3

TẬP 4 – PHẦN 4

TẬP 4 – PHẦN 5

TẬP 4 – PHẦN 6

TẬP 4 – PHẦN 7

Mời xem tiếp Tập 5          Mời xem lại (Tập 1)          Mời xem lại (Tập 2)
Mời xem lại (Tập 3)