Trang chủ 05-Pháp âm Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – Tập 2

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – Tập 2

859
0

Tên kinh: Ma Ha Bat Nhã Ba La Mật

Dịch giả: HT. Thích Trí Tịnh

Người đọc: Tâm Minh

Nguồn: Tịnh xá Tường Vân

XIN MỜI NGHE ĐỌC KINH

Nghe lại TẬP I                Nghe tiếp TẬP 3