Trang chủ 03-Kỷ yếu Trướng Đối

Trướng Đối

1209
0

Trướng Đối

IMAG0021

Thư Pháp ĐĐ. Huệ Thông
HT. Thích Phổ Tuệ
Phật giáo Tỉnh Hà Tây
Cảm niệm

1-Trí Quang Hòa Thượng Hộ Niệm
Chi Tử Mạc Nhược

2-Hòa thượng Thích Đức Nhuận cảm niệm
Tịch Diệc Vi Lạc

3-Phái đoàn Phật giáo Hà Tây
Tình Thiết Thủy Chung Đãn Kỷ Bách Niên Bạch Nghiệp
Kỳ Phân Nam Bắc Nan Câm Nhất Niệm Đan Tâm

4-Pháp đệ Thích Minh Thông, trụ trì Vĩnh Nghiêm Tổ Đình
Cao Đăng Phật Quốc

5-Ấn Quang Tổ Đình, Chư Tăng đồng kính bái
-Quảng Phúc Trường Lưu Nhập Đạo Xung Linh
Thế Hệ Thiền Gia Kỹ Cương Xưng Phật Tử,
-Thạc Nhân Siêu Thoát Liên Trì Phó Hội
Môn Đình Pháp Phái Bi Lệ Tiễn Đại Sư

6-Hà nội thành, Bồ Đề Sơn Môn Thích Tâm Tịch, Hòa thương Chư Tăng Ni đồng kính bái
Phật Quốc Hoa Khai

7-Giác Minh Tự Chư Tăng tịnh cập Thiện tín thành tâm bái vãng
Tuệ Nhật Cao Huyền Phổ Chiếu Thiền Lâm Sán Lạn,
Pháp Thân Bất Diệt Hoa Khai Tịnh Độ Phân Phương

8-Chùa Từ Quang Thủ Đức, Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tuệ Hải hiệp Chư Phật tử bổn tự đồng kính điếu
Hóa Duyên Ký Tất

9-Linh Phong Thiền Viện, Pháp Lữ cảm niệm
Cựu Nghĩa Thâm Hoài Sinh Tử
Nhất Như Bút Tích
Văn Từ Nan Tái Ngộ,
Kim Triêu Thoát Hóa Hiển U Nhị Giới
Liên Đài Ngọc Bệ Di Thừa Đương.

10-Thanh Minh Thiền Viện
Thần Du Tịnh Vực

11-Viên Giác Tự, Định Thành Tự, Trụ Trì Tịnh Tăng chúng đồng kính vãng
Quảng Chí Thoát Trần Lung Giác Uyển Thê Thần
Mộ Tịch Triêu Tham Truyền Tuệ Nghiệp,
Thạc Nhân Quy Tịnh Sát Liên Cung Ngự Phẩm
Truy Lưu Tổ Chúng Cảm Bi Phong

12-Tăng Tín Đồ Tịnh Xá Trung Tâm Hệ Phái Kinh Viếng
Hạnh Nguyện Viên Mãn

13-Từ Nghiêm, Huê Lâm Tổ Đình Thành Tâm kính viếng
Liên Trì Phó Hội

14-Phật tử Tịnh Xá Ngọc Minh thương tiếc cúng dường
Vãng Sinh Cực Lạc

15-Chư Tăng Ni Phật tử chùa Khuông Việt
Cao Đăng Phật Quốc

16-Tăng Ni và Phật tử chùa Lâm Tế đồng kính bái Giác linh Hòa Thượng.
Phật Quốc Hoa Khai

17-Linh Phong Thiền Viện, Vĩnh Nghiêm Thiền Viện cùng Phật tử đồng kính bái
Thượng Phẩm Thượng Sinh

18-Huệ Nghiêm Tự tứ chúng
Tuệ Nhật Thâu Minh

19-Đền Tuyên Quang, Đền Thủy Lâm Động đồng đền
Cao Đăng Phật Quốc

20-Thích Giác Nguyên kính lễ
Nam Mô Giác Linh Hòa Thượng Tổ Sư
Đất Bắc phúc lành ngời Đất Tổ,
Trời Nam An Lạc rạng danh sư.
Gót sen in đậm dọt từ,
Đường chim về cõi chân như Niết Bàn.

21-Chư Tăng chùa Long Thành, Tịnh Xá Chân Giác, Phường 7-Phú Nhuận.
Cao Đăng Thượng Phẩm

22-Hội Phụ Lão, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường 1
Kính chào Vĩnh Biệt

23-Phước Hải Trụ Trì cập Ni chúng đồng bái niệm
Liên Đài Tín Triệu

24-Học đồ Thích Đức Tuấn thành tâm khấp bái
Pháp Giới Hoàn Tây Bát Nhã Hoa Khai Phụng Tống,
Ân Quang Miên Viễn Bồ Đề Thụ Ảnh Lưu Phương

25-Chư Tăng và Phật tử Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Hải Đức, Phú Nhuận
Hóa Duyên Ký Tất

26-Việt Nam Phật Giáo Giáo HỘi Hồ Chí Minh thị hướng dẫn gia đình, ban đồng bái vãng
Pháp Nhũ Ân thâm

27-Chư Tăng Phật tử chùa Vạn Phước đồng kính lễ
Trực vãng Tây Phương

28-Giác Hoa Tự, Trụ Trì, Chư Tăng cập Phật tử đồng kính bái
Hóa Duyên Ký Tất

29-Hải Phòng Thành Phố Chư Tăng đồng kính vãng
Vãng Sinh Lạc Quốc

30-Chư Tăng, Phật tử Tổ Đình Phổ Quang, Phú Nhuận.
Đạo Thụ Cao Hiển

31-Hải Phòng, Hải Ninh, Trà Trung Sơn Môn Pháp Phái đồng bái vãng
Nhập Bất Thoái Địa

32-Pháp Quốc Thủ Đô Quan Âm Tự Phật Giáo Hội kính vãng
Đắc Vô Sinh Nhẫn

33-Hải Phòng Thành, Phổ Minh tự Ni chúng đệ tử bái vãng
Vãng Sinh Tịnh Cảnh

34-Chùa Giác Uyển,Trụ Trì, Chư Tăng cập Phật tử đồng bái vãng
Tây Phương Quá Thục

35-Anh Quốc Hoàng Vĩnh Lạc kính vãng
Quả Chứng Tây Thiên

36-Chư Tăng và Phật tử chùa Giác Ngạn kính bái
Trực Vãng Tây Phương

37-Diệu Tâm 65. CMT8
Thiên Thu Vĩnh Biệt

39-Chùa Linh Bửu, Gò Công Tây kính bái
Giác Ân Vị Báo

40-Chùa Phước Hòa-Ni Trưởng, Ni Chúng đồng bái vãng
Xã Huyễn Quy Chân

41-Tăng Ni Phật tử Tổ đình Linh Sơn đồng kính vãng
Tịnh Diệt Vi Lạc

42-Chùa Pháp Hoa, Phật tử đồng bái khốc
Bi Phong Bất Tuyệt

43-Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Vạn Thọ, Quận 1 đồng kính bái
Công Viên Quả Mãn

44-Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 1, Tu Viện Tự Viện đồng kính bái
Co Huyền Phật Quốc

45-Trường Thạnh Tự Chư Tăng và Phật tử đồng kính bái
Cao Đăng Phật Quốc

46-Ni chúng chùa Hòa Bình, Diệu Nghiêm, Linh Giác, Sủng Đức
Vãng Sinh Cực Lạc

47-Tổ Đình Đông Hưng Tăng Ni đồng kính bái
An Lạc Dưỡng Quốc

48-Ban Đại Diện Phật Giáo Tăng Ni Tự Viện Quận 3 đồng kính bái
Hóa Duyên Ký Tất

49-Già Lam Phật Giáo, Ban Đại Diện Tăng Ni, Phật tử đồng kính bái
Quả Chứng Nhị Nghiêm

50-Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 10 hiệp Tăng Ni, Phật tử đồng bái vãng
Vô Sinh Dĩ Chứng

51-Kim Cương tự, Phật tử đồng bái vãng
Liên Hoa Thác Hóa

52-Đệ tử Thích Nữ Viên Hòa cùng toàn thể Phật tử chùa Linh Quang đồng kính bái
Đức Nhuận Quần Sinh

53-Từ Thọ Tự Phật tử đồng kính tiến
Liên Trì Phó Hội

54-Chư Tăng và Phật tử chùa Hải Tuệ đồng kính viếng
Đồng Sanh Cực Lạc

55-Đa Bảo Tự, Phú Thọ Tự, Lôi Âm Tự, Từ Hiếu Tự đồng kính bái
Thượng Phẩm Thượng Sinh

56-Chư Tăng chùa Hải Quang đồng đảnh lễ
Cao Đăng Phật Quốc

57-Quảng Hương Già Lam Tu Viện, Tở Đình Thất Chúng đồng kính bái
Tịch Diệt Vi Lạc

58-Ban Đại diện cùng Chư Tôn Trụ trì các Tự viện và Hội từ thiện Quận đồng kính viếng
Xã Vọng Quy Chân

59-Chư Tăng và Phật tử chùa Tuyền Lâm đồng kính viếng
Thượng Phẩm Thượng Sinh

60-Chùa Chân Tiên, Phố Bà Trưng, Hà Nội kính viếng
Tây Phương Cực Lạc

61-Chư Tăng, Phật tử Trung Hoa Tự đồng kính vãng
Danh Tiêu Thượng Phẩm

62-Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm đồng kính bái
Cao Đăng Phật quốc

63-Trụ Trì, Chư Tăng và Phật tử chùa Giác Lâm thành kính phân ưu
Đồng Sanh Cực Lạc

64-Kim Liên, Thích Ca, Nam Hải Ni chúng truy tố hiếu đồ đồng bái vãng
Phật Quốc Hoa Khai

65-Nam Định Tỉnh, Hải Hậu Phủ Xã, Hạ Thôn, Phương Anh Tự Tỳ Kheo Ni Đàm Liên cập Chư Thiện Tín đồng bái vãng
Cảm Niệm Hồng Ân

66-Hạnh Nguyện Tự, Chư Tăng và Phật tử đồng kính bái
Thượng Phẩm Thượng Sinh

67-Cựu Huynh Trưởng Đoàn Sinh gia đình Phật tử Đức Hòa đồng kính bái
Đồng Sanh Cực Lạc

68-Gia Đình Phật tử Đức Hòa đồng kính bái
Cao Đăng Phật Quốc

69-Pháp tử Thích Thanh Tùng, Thích Giác Hội, Thích Trí Diệu đồng bái biệt
Bùi ngùi tích trượng tung bay, sen thắm
  trời tây, tiếp đón Thầy về nơi Cực Lạc;
Thấm đượm công ơn giáo dưỡng, lòng son
đệ tử quặn đau, lệ chẩy bậc Tôn Sư.

IMAG0022

Thư pháp và Câu đối cảm niệm
của TT. Lệ Trang-Chùa Viên Giác