Trang chủ 03-Kỷ yếu Thư Pháp chữ Hán (1)

Thư Pháp chữ Hán (1)

3476
0

Thư Pháp chữ Hán (1)
“Bút may người thảo những dòng trăng khơi … ”

Thu phap Han 01

Chữ tâm để lại cho đời.
Bút hoa viết để cho người ngàn sau


Thu phap Han 02

Chư pháp tòng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng


Thu phap Han 03

Cẩm lân mật mật bất duy châm
Đới diệp liên căn khởi kế thâm
Thường dữ bạch vân tranh thủy diện
Khổng giao hồng nhật trụy ba tâm
Thiên trùng lãng đả thành nan phá
Vạn trận phong suy vĩnh bất trầm
Đa thiểu long ngư tàng giá lý
Thái công vô kế hạ câu tầm


Thu phap Han 04

Mặt trời ẩn đạo soi đường sáng
Hoa dẫu vô ngôn vẫn hữu tình


Thu phap Han 05

Phong kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
  Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
  Cô tô thành ngoại Hàn Sơn tự
  Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Tương kế