Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 6 – Bài 10)

Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 6 – Bài 10)

411
0

Thơ sáng tác – Chữ Hán

Đa sanh đức phú trượng phu thân
Hàm giáo ly trần chủng thiện nhân


Bài 6

CH_06


Bài 7

CH_07


 

Bài 8

CH_08


 

Bài 9

CH_09


 

Bài 10

CH_10