Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 26 – Bài 30)

Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 26 – Bài 30)

388
0

Thơ sáng tác – Chữ Hán
HT.Thích Quảng Thạc

Tảo chi thế sự thái không hoa
Xã vọng tùng chân chủng đạo nha

Bài 26

CH_26


 

Bài 27

CH_27


 

Bài 28

CH_28


 

Bài 29

CH_29


 

Bài 30

CH_30