Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 1 – Bài 5)

Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 1 – Bài 5)

2123
0

Thơ sáng tác – Chữ Hán

Tú khí sơn hà xuất thượng nhơn,
Giác trần thị huyền đạo nghiêm thân….

Bài 1

1-1 tho chu Han


Bài 2

1-2 tho chu Han


Bài 3

1-3 tho chu Han


Bài 4

1-4 tho chu Han


Bài 5

1-5 tho chu Han