Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 11 – Bài 15)

Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 11 – Bài 15)

1512
0

Thơ sáng tác – Chữ Hán
HT.Thích Quảng Thạc

Núi học bao thu dốc sức người
Nẻo mầu ngàn nhiệm khắp vui chơi

Bài 11

CH_11

HT. Kế Châu dịch


 

Bài 12

CH_12


 

Bài 13

CH_13


 

Bài 14

CH_14


 

Bài 15

CH_15