Trang chủ 03-Kỷ yếu Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 21 – Bài 25)

Thơ sáng tác – Chữ Hán (Bài 21 – Bài 25)

742
0

Thơ sáng tác – Chữ Hán
HT.Thích Quảng Thạc

Siêu trần chi chi đạo vi tôn
Học địa thân cư dưỡng giác hồn

Bài 21

CH_21


 

Bài 22

CH_22


 

Bài 23

CH_23


 

Bài 24

CH_24


 

Bài 25

CH_25