Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 15: Kiền, Tam, Biến, Nhập, Thụ, Thảo, Mộc, Thánh,...

Phi chữ Hán 15: Kiền, Tam, Biến, Nhập, Thụ, Thảo, Mộc, Thánh, Mãn, Ngôn, Cổ, Thiên

452
0

Phi chữ Hán 15:

Kiền, Tam, Biến, Nhập, Thụ, Thảo, Mộc, Thánh, Mãn, Ngôn, Cổ, Thiên

PCH_141

141-Kiền: Quẻ Kiền

PCH_142

142-Tam: Ba

PCH_143

143-Biến: Khắp

PCH_144

144-Nhập: Vào

PCH_145

145-Thụ: Cây

PCH_146

146-Thảo: Cỏ

PCH_147

147-Mộc: Gội đầu

PCH_148

148-Thánh: Bậc Thánh

PCH_149

149-Mãn: Đầy đủ

PCH_150

150-Ngôn: Nói

PCH_151

151-Cổ: Xưa

PCH_152

152-Thiên: Trời