Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 14: Tông, Trùng, Chiêu, Tuệ, Nghiệp, Tịnh, Hà, Chúng,...

Phi chữ Hán 14: Tông, Trùng, Chiêu, Tuệ, Nghiệp, Tịnh, Hà, Chúng, Tu, Khôn.

459
0

Phi chữ Hán 14:

Tông, Trùng, Chiêu, Tuệ, Nghiệp, Tịnh, Hà, Chúng, Tu, Khôn.

PCH_131

131-Tông: Dòng phái

PCH_132

132-Trùng: Sâu bọ

PCH_133

133-Chiêu: Sáng sửa

PCH_134

134-Tuệ: Chí sáng

PCH_135

135-Nghiệp: Việc làm, nghề nghiệp

PCH_136

136-Tịnh: Trong sạch

PCH_137

137-Hà: Sông

PCH_138

138-Chúng: Đông, nhiều

PCH_139

139-Tu: Sửa

PCH_140

140-Khôn: Quẻ Khôn