Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 13: Kế, Tú, Thâm, Phiền, Trường, Thịnh, Hiếu, Phụ,...

Phi chữ Hán 13: Kế, Tú, Thâm, Phiền, Trường, Thịnh, Hiếu, Phụ, Dương, Tuyên

467
0

Phi chữ Hán 13:

Kế, Tú, Thâm, Phiền, Trường, Thịnh, Hiếu, Phụ, Dương, Tuyên

PCH_121

121-Kế: Nối theo

PCH_122

122-Tú: Lúa đâm hoa

PCH_123

123-Thâm: Bề sâu

PCH_124

124-Phiền: Phiền não

PCH_125

125-Trường: Dài, xa, tài năng

PCH_126

126-Thịnh: Đầy đủ

PCH_127

127-Hiếu: Thảo

PCH_128

128-Phụ: Cha

PCH_129

129-Dương: Giơ lên

PCH_130

130-Tuyên: Khắp