Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 12: Phi, Tinh, Lưu, Hiền, Hưng, Xứ, Nhục, Mỹ,...

Phi chữ Hán 12: Phi, Tinh, Lưu, Hiền, Hưng, Xứ, Nhục, Mỹ, Não, Khánh

312
0

Phi chữ Hán 12:

Phi, Tinh, Lưu, Hiền, Hưng, Xứ, Nhục, Mỹ, Não, Khánh

PCH_111

111-Phi: Chẳng phải:

PCH_112

112-Tinh: Giã gạo cho trắng tinh

PCH_113

113-Lưu: Lưu giữ

PCH_114

114-Hiền: Hiền đức

PCH_115

115-Hưng: Thinh

PCH_116

116-Xứ: Nơi

PCH_117

117-Nhục: Nhịn nhục

PCH_118

118-Mỹ: Đẹp

PCH_119

119-Não: Phiền muộn

PCH_120

120-Khán: Mừng