Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 11: Chuyển, Sự, Hội, Xã, Vong, Túc, Xuân, Chủ,...

Phi chữ Hán 11: Chuyển, Sự, Hội, Xã, Vong, Túc, Xuân, Chủ, Lao, Thu.

328
0

Phi chữ Hán 11:

Chuyển, Sự, Hội, Xã, Vong, Túc, Xuân, Chủ, Lao, Thu.

PCH_101

101-Chuyển: Quay vòng

PCH_102

102-Sự: Việc

PCH_102 PCH_103

103-Hội: Họp

PCH_104

104-Xã: Xã hội

PCH_105

105-Vong: Quên

PCH_106

106-Túc: Chân

PCH_107

107-Xuân: Mùa Xuân

PCH_108108-Chủ: Người chủ

PCH_109

109-Lao: Nhọc

PCH_110

110-Thu: Mùa Thu