Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 10: Tôn, Sơn, Tố, Xúc, Nho, Tử, Vô, Tri,...

Phi chữ Hán 10: Tôn, Sơn, Tố, Xúc, Nho, Tử, Vô, Tri, Vạn, Vinh.

437
0

Phi chữ Hán 10:

Tôn, Sơn, Tố, Xúc, Nho, Tử, Vô, Tri, Vạn, Vinh.

PCH_091

91-Tôn: Cháu

PCH_092

92-Sơn: Núi

PCH_093

93-Tố: Nhớ sự việc đã qua

PCH_094

94-Xúc: chạm

PCH_095

95-Nho: Đạo Nho

PCH_096

96-Tử: Con

PCH_09797-Vô: Không

PCH_098

98-Tri: Biết

PCH_099

99-Vạn: Muôn

PCH_100

100-Vinh: Vẻ vang