Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 09: Đại, Nhân, Xuất, Trương, Cửu, Tự, Giải, Phạm,...

Phi chữ Hán 09: Đại, Nhân, Xuất, Trương, Cửu, Tự, Giải, Phạm, Đầu, Hồi.

409
0

Phi chữ Hán 09:

Đại, Nhân, Xuất, Trương, Cửu, Tự, Giải, Phạm, Đầu, Hồi.

PCH_081

81-Đại: Triều đại, thay mặt

PCH_082

82-Nhân: Người

PCH_083

83-Xuất: Ra ngoài

PCH_084

84-Trương: Mở ra

PCH_085

85-Cửu: Chín

PCH_086

86-Tự: Tế

PCH_087

87-Giải: Lười

PCH_088

88-Phạm: Thanh tịnh

PCH_089

89-Đầu: Đầu

PCH_090

90-Hồi: Quay về