Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 08: Vận, Long, Vân, Tự, Thiên, Chánh, Chương, Tổ,...

Phi chữ Hán 08: Vận, Long, Vân, Tự, Thiên, Chánh, Chương, Tổ, Thiệt, Thiền.

481
0

Phi chữ Hán 08:

Vận, Long, Vân, Tự, Thiên, Chánh, Chương, Tổ, Thiệt, Thiền.

PCH_071

Vận: Xoay vần

PCH_072

Long: Con Rồng

PCH_073

Vân: Mây

PCH_074

Tự: Thứ tự

PCH_075

Thiên: Ngàn, nghìn

PCH_076

Chánh, Chính: Ngay giữa

PCH_077

Chương: Văn chương

PCH_078

Tổ: Tổ tiên

PCH_079

Thiệt: Lưỡi

PCH_080

Thiền: Lặng lẽ suy xét