Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 07: Dư, Thư, Viễn, Như, Tương, Hoa, Bi, Trọng,...

Phi chữ Hán 07: Dư, Thư, Viễn, Như, Tương, Hoa, Bi, Trọng, Quảng, Môn.

360
0

Phi chữ Hán 07:

Dư, Thư, Viễn, Như, Tương, Hoa, Bi, Trọng, Quảng, Môn.

PCH_061

Dư: Thừa

PCH_062

Thư: Sách

PCH_063

Viễn: Xa, dài lâu

PCH_064

Như: Bằng

PCH_065

Tương, (Tướng): Cùng, giúp (Tướng mạo)

PCH_066

Hoa: Hoa

PCH_067

Bi: Thương xót

PCH_068

Trùng (Trọng): Gấp hai (Nặng)

PCH_069

Quảng: Rộng

PCH_070

Môn: Cửa hai cánh