Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 06: Tráng, Quế, Niên, Hòe, Phương, Kim, Hương, Cao,...

Phi chữ Hán 06: Tráng, Quế, Niên, Hòe, Phương, Kim, Hương, Cao, Cập, Hữu.

306
0

Phi chữ Hán 06:

Tráng, Quế, Niên, Hòe, Phương, Kim, Hương, Cao, Cập, Hữu.

PCH_051

Tráng: Mạnh mẽ

PCH_052

Quế: Cây qué

PCH_053

Niên: Năm, tuổi

PCH_054

Hòe: Cây hòe

PCH_055

Phương: Hướng, vuông

PCH_056

Kim: Hiện nay

PCH_057

Hương: Mùi thơm

PCH_058

Cao: Cao

PCH_059

Cập: Kịp

PCH_060

Hữu: Có