Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 05: Khai, Côn, Tự, Hình, Bách, Văn, Hóa, Ngô,...

Phi chữ Hán 05: Khai, Côn, Tự, Hình, Bách, Văn, Hóa, Ngô, Linh, Hiên.

283
0

Phi chữ Hán 05:

Khai, Côn, Tự, Hình, Bách, Văn, Hóa, Ngô, Linh, Hiên.

PCH_041

Khai: Mở

PCH_042

Côn: Sâu bọ

PCH_043

Tự: Giống nhau

PCH_044

Hình: Khuôn đúc

PCH_045

Bách: Trăm

PCH_046

Văn: Văn vẻ

PCH_047

Hóa: Biến hóa

PCH_048

Ngô: Ta

PCH_049

Linh: Thần linh

PCH_050

Hiên: Cái xe có màn che hai bên