Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 04: Lệ, Đức, Nhật, Công, Bồi, Vi, Nguyện, Khí,...

Phi chữ Hán 04: Lệ, Đức, Nhật, Công, Bồi, Vi, Nguyện, Khí, Hải, Lâm.

434
0

Phi chữ Hán 04:

Lệ, Đức, Nhật, Công, Bồi, Vi, Nguyện, Khí, Hải, Lâm.

PCH_031

Lệ: Đẹp

PCH_032

Đức: Đạo đức

PCH_033

Nhật: Mặt trời

PCH_034

Công: Việc

PCH_035

Bồi: Vun

PCH_036

Vi: Làm

PCH_037

Nguyện: Mong cầu

PCH_038

Khí: Hơi thở

PCH_039

Hải: Biển

PCH_040

Lâm: Rừng