Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 03: Phú, Phong, Đăng, Từ, Giáo, Truyền, Sinh, Minh,...

Phi chữ Hán 03: Phú, Phong, Đăng, Từ, Giáo, Truyền, Sinh, Minh, Quang, Triêu

321
0

Phi chữ Hán 03

Phú, Phong, Đăng, Từ, Giáo, Truyền, Sinh, Minh, Quang, Triêu

PCH_021

Phú: Che trùm

PCH_022

Phong: Gió

PCH_023

Đăng: Đèn

PCH_024

Từ: Ban vui

PCH_025

Giáo: Dạy

PCH_026

Truyền: Truyền

PCH_027

Sinh: Sống

PCH_028

Minh: Sáng

PCH_029

Quang: Sáng

PCH_030

Triêu: Sớm