Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 02: Âm, Đốn, Mẫu,Thân, Phân, Pháp, Thụy, Tăng, Nữ,...

Phi chữ Hán 02: Âm, Đốn, Mẫu,Thân, Phân, Pháp, Thụy, Tăng, Nữ, Phi.

832
0

Phi chữ Hán 02

Âm, Đốn, Mẫu,Thân, Phân, Pháp, Thụy, Tăng, Nữ, Phi.

Am

Âm: Bóng cây

Don

Đốn: Vội

Mau

Mẫu: Mẹ

Than

Thân: Mình

Phan

Phân: Chia

Pháp

Pháp: Phép

Thuy

Thụy: Một loại ngọc.

Tang

Tăng: Thêm

PCH_019

Nữ: Con gái

PCH_020

Phi: Trái

Tư liệu Chùa An Lạc