Trang chủ 03-Kỷ yếu Phi chữ Hán 01: Học, Hành, Triệu, Sùng, Hậu, Giác, Bảo, Phát,...

Phi chữ Hán 01: Học, Hành, Triệu, Sùng, Hậu, Giác, Bảo, Phát, Thế, Giai.

824
0

Phi chữ Hán 01

Học, Hành, Triệu, Sùng, Hậu, Giác, Bảo, Phát, Thế, Giai.

Hoc

Học = Bắt chước

PCH_002

Hành: Bước đi

Triêu

Triệu: Bắt đầu

Sung

Sùng: Cao

Hau

Hậu: Dày

Giac

Giác: Hiểu biết

Bao

Bảo: Của báu

Phat

Phát: Bắn ra

The

Thế: Đời

Giai

Giai: Đều