Trang chủ 03-Kỷ yếu Đề tặng – Một cảnh thuyền

Đề tặng – Một cảnh thuyền

748
0

Giữa thành ngát tỏa đóa sen vàng,
Cảnh lạc, bốn mùa nhạc đạo vang…

Một Cảnh Thuyền

Thân tặng Sư Ông Quảng Thạc,
Trụ Trì Chùa An Lạc

Giữa thành ngát tỏa đóa sen vàng,
Cảnh Lạc, bốn mùa nhạc đạo vang.
Lầu ngọc chuông ngân đồi giải thoát,
Gác ngà mỏ nhịp nếp văn trang.
Trụ trì đạo hạnh khuôn thanh nét,
Đệ tử uy nghi dáng dịu dàng.
Cổng gác đôi voi nghiêm bất động,
Rồng chầu khuya sớm ánh Từ Quang.

Quang Khải
1987