Trang chủ 03-Kỷ yếu Đề tặng – Kính chúc nguyện cầu Thượng tọa An Lạc

Đề tặng – Kính chúc nguyện cầu Thượng tọa An Lạc

744
0

Đề tặng – Kính chúc nguyện cầu Thượng tọa An Lạc

Kính ngưỡng Phật tử phóng đạo quang,
Chúc câu bình phục hưởng thanh nhàn…

Tỳ Kheo Ni Thích Như Thanh

Phật lịch 2527 Xuân Giáp tý 1984

Kính Chúc Nguyện Cầu
Thượng Tọa An Lạc

Kính ngưỡng Phật tử phóng đạo quang
Chúc câu bình phục hưởng thanh nhàn
Nguyện sao, huệ nhựt thường minh chiếu
Cầu được, tâm linh mãi tịnh khang
Thượng đạt chơn tài tăng ý chí
Tọa thành chánh định đáo liên bang
An nhiên công đức tròn tâm đạo
Lạc cảnh du hành thấy diệu phang
***
Thanh thới tinh thần phước lộc ban
Tinh tu bi trí độ nhơn hoàn
Thân tùy cảnh chuyển nên duyên phước
Tâm tự chủ trương mãi tịnh nhàm
Trang trọng hành trì nêu phẩm đức
Nghiêm minh nghiên cứu ngộ kim nhan
Phật từ lân mẫn ban lương dược
Sự sự viên thành nguyện nguyện an.

Tỳ Kheo Ni Thích Như Thanh
Kính tặng.