Trang chủ 03-Kỷ yếu Đề tặng & Họa vận chữ Hán

Đề tặng & Họa vận chữ Hán

881
0

Đề tặng & Họa vận chữ Hán

An Lạc từ bộ phổ hiền vương,
Lạc hướng nhân gian giáng cát tường….

3-1 De tang hoa van chu Han

3-2 De tang hoa van chu Han

3-3 De tang hoa van chu Han

 

 

 

3-4 De tang hoa van chu Han