Trang chủ 03-Kỷ yếu Đề tặng & Họa vận chữ Hán (II)

Đề tặng & Họa vận chữ Hán (II)

996
0

Đề tặng & Họa vận chữ Hán (II)

Chính tín đồng chân chí dị thường,
Vị tha hoằng đạo nguyện vô cương…

2-1 De tang hoa van chu Han

2-2 De tang hoa van chu Han

2-3 De tang hoa van chu Han

2-4 De tang hoa van chu Han