Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Thờ Đức Địa Tạng và Quan Thánh Đế Quân, Chùa...

Câu Đối: Thờ Đức Địa Tạng và Quan Thánh Đế Quân, Chùa Viên Giác

1119
0

Thờ Đức Địa Tạng và Quan Thánh Đế Quân (17)

CD_17

-Xích Diện Biểu Xích Tâm Chánh Khí Hiển Linh Thùy Vạn Thế
-Đại Bi Thi Đại Nguyện Minh Châu Cứu Khổ Triệt Tam Đồ


 

Chùa Viên Giác (18)

CD_18

-Viên Giác Giải Chứng Nhất Thừa Khải Ngộ Độ Mê Tùy Xứ Hiện
-Giác Tuệ Minh Thông Tam Giới Khai Quyền Hiển Thực Khế Cơ Hành

Chùa Viên Giác (19)

CD_19

-Phạm Vũ Nguy Nguy Quang Thử Xứ
-Từ Nguyên Đảng Đảng Nhuận Tư Dân