Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Thờ Bảo Tháp, Thờ Phật

Câu Đối: Thờ Bảo Tháp, Thờ Phật

542
0

Thờ Bảo Tháp (32)

CD_32a

-Linh Sơn Lưu Cốt Xuân Thu Tại
-Bảo Tháp Di Dung Tuế Nguyệt Tồn

CD_32b

-Chân Thân Thường Trụ Kim Đài Hạ
-Linh Cốt Năng Tàng Thạch Tháp Trung


Thờ Phật (33)

CD_33

-Tam Thế Y Vương Mẫn Tứ Loài Chi Mê Chân Thí Dược Tùy Cơ Thư Hỷ Xả
-Thập Phương Giác Thụ Tức Quần Sinh Chi Túy Vọng Khai Quyền Hiển Thực Vận Từ Bi