Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Tháp HT. Tuệ Đăng, Phật Học Kim Cương, Kính viếng...

Câu Đối: Tháp HT. Tuệ Đăng, Phật Học Kim Cương, Kính viếng Tổ Kim Cương

366
0

Tháp HT. Tuệ Đăng (50-51)

CD_50a

-Tuệ Tĩnh Linh Nguyên Qui Giác Hải (50a)
-Đăng Quang Diệu Sắc Nhập Huyền Môn

CD_50b

-Bắc Hà Tuệ Nghiệp Thừa Tiên Giác (50b)
-Nam Độ Hồng Quy Khải Hậu Tri

CD_51a

-Thiền Uyển Tùng Âm Dao Nguyệt Hạ (51a)
-Nho Lâm Trúc Ảnh Ánh Tinh Trung

CD_51b

-Ngọc Cốt Trần Căn Y Tịnh Địa (51b)
-Kim Cương Hoa Tháp Diệu Thiền Thiên


Phật Học Kim Cương (52)

CD_52

-Giới Định Tuệ Dung Thông Âu Á Học
-Văn Tư Tu Liễu Giải Cổ Kim Văn


Kính viếng Tổ Kim Cương (53)

CD_53

-Pháp Nhũ Quân Triêm Ân Mặc Trắc
-Liên Đài Đốn Nhập Đức Nan Lường