Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Tặng Thi Sĩ Lữ Vũ, Vũ Thị Bình Khóc Mẹ,...

Câu Đối: Tặng Thi Sĩ Lữ Vũ, Vũ Thị Bình Khóc Mẹ, Chúc Thọ

279
0

Tặng Thi Sĩ Lữ Vũ (61)

CD_61

-Tâm Hoa Thụy Phát Xuân Phong Tưởng
-Thủ Bút Tường Huy Cẩm Tảo Thi


Vũ Thị Bình Khóc Mẹ (62)

CD_62

-Dưỡng Dục Công Cao Chưa Đáp Đau Khổ Thay Con Lạc Lõng Ở Quê Người
-Sinh Thành Ơn Nặng Khó Đền Thương Xót Nhớ Mẹ Thong Dong Về Cõi Khác


Chúc Thọ (63)

CD_63

-Trắc Dĩ Hề Bảo Vụ Tinh Huy Phúc Hải Tăng Quang Thiên Xích Lãng
-Hoài Đức Dã Ban Y Tụ Vũ Huyên Đường Khắc Giám Kỷ Trọng Ân