Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Tặng Cụ Tâm Ấn, Nữ Sĩ Ngọc Quế Tâm Mãn,...

Câu Đối: Tặng Cụ Tâm Ấn, Nữ Sĩ Ngọc Quế Tâm Mãn, Khánh Vân Cư Sĩ

300
0

Tặng Cụ Tâm Ấn (58)

CD_58

-Quảng Phát Bà Tâm Tế Thế Hồi Xuân Y Diệu Thủ
-Vinh Quang Pháp Ấn Cứu Nhân Ly Khổ Lại Linh Phương


Tặng Nữ Sĩ Ngọc Quế Tâm Mãn (59)

CD_59

-Thế Thượng Tiên Phong Tâm Đức Mãn
-Nhân Trung Thi Uyển Quế Hoa Anh


Tặng Khánh Vân Cư Sĩ (60)

CD_60

-Khánh Hạnh Phát Bà Tâm Nhập Thế Ứng Cơ Minh Giác Đạo
-Vân Đài Ma Tuệ Kiếm Tùy Duyên Đáo Xứ Chấn Gia Thanh