Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Linh Phong Thiền Uyển, Chùa Pháp Hoa

Câu Đối: Linh Phong Thiền Uyển, Chùa Pháp Hoa

409
0

Linh Phong Thiền Uyển (47, 48)

CD_47

-Linh Hải Chuyển Triều Âm Pháp Nhạc Huyền Cao Trần Mộng Tỉnh
-Phong Thanh Truyền Diệu Kệ Hoa Sơn U Nhã Giác Tâm Khai

CD_48

-Linh Phong Bối Diệp Đàm Hoa Kim Cổ Duy Hinh Đằng Vũ Trụ
-Thiền Uyển Nhân Sơn Trí Thủy Vãng Lai Tịnh Ý Nhập Từ Bi


Chùa Pháp Hoa (49)

CD_49

-Pháp Vị Nhất Thừa Bảo Sở Minh Châu Khai Thị Huyền Cơ Nhi Huyển Thực
-Hoa Quang Tam Muội Hóa Thành Dược Thảo Thông Hành Phương Tiện Dĩ Quy Chân