Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối Kính Viếng: HT. Thích Đức Tuệ, HT. Thích Thanh Thái,...

Câu Đối Kính Viếng: HT. Thích Đức Tuệ, HT. Thích Thanh Thái, HT. Thích Tâm Giác

373
0

Kính Viếng HT. Thích Đức Tuệ (54)

CD_54

-Đức Thụ Viên Bồi Quang Pháp Ấn
-Tuệ Đăng Tịch Chiếu Nhập Huyền Môn


Kính Viếng HT. Thích Thanh Thái (55)

CD_55

-Tuệ Nghiệp Viên Thành Thích Hải Nho Lâm Văn Chi Nhã Bút Chi Hoa Dữ Thế Lưu Phương Mỹ Hỷ
-Tâm Quang Tịch Chiếu Linh Sơn Giác Ngạn Thần Chi Du Thân Chi Hóa Đồng Nhập Hoài Đức Bi Tai


Kính Viếng HT. Thích Tâm Giác (56)

CD_56

-Tâm Thiết Khoan Hòa Pháp Nhãn Truyền Thừa Chánh Giáo Hoằng Dương Đông Bích Nam Thành Quang Lệ Nhật
-Giác Nguyên Trạm Tịch Diêm Phù Hóa Đăng Bi Phong Viễn Tống Tây Sơn Bắc Hải Ế Sầu Vân