Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu Đối: Kính viếng Hòa Thương Thích Quảng Đức tự thiêu

Câu Đối: Kính viếng Hòa Thương Thích Quảng Đức tự thiêu

324
0

Kính viếng Hòa Thương Thích Quảng Đức tự thiêu (20)

CD_20

-Bào Đạo Tổn Khu Kiếp Kiếp Lưu Phương Thanh Sử Học
-Phân Thân Giác Thể Nhân Nhân Tụng Đức Đại Hùng Sư

Kính viếng Hòa Thương Thích Quảng Đức tự thiêu (21)

CD_21

-Quảng Đức Chấn Doanh Hoàn Vạn Thế Đồng Quang Bi Dũng Đức
-Đan Tâm Trì Chánh Pháp Thiên Thu Bất Diệt Diệu Linh Tâm