Trang chủ 03-Kỷ yếu Câu đối: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Nhất Trụ, Chùa Đông Hưng

Câu đối: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Nhất Trụ, Chùa Đông Hưng

542
0

Chùa Vĩnh Nghiêm

CD_01

-Vĩnh Chấn Tông Phong Vạn Thế Lưu Phương Quang Việt Địa
-Nghiêm Tiêu Tuệ Cự Thiên Thu Tục Diệm Quýnh Nam Thiên

Thờ vong nữ Chùa Vĩnh Nghiêm

CD_57

-Tứ Đức Tâm Hoa Hiển Gia Phong Hương Hỏa Truy Tư Thiên Cổ Tại
-Tam Đồ Nguyệt Ảnh Đốn Phao Trần Giới Thức Thần Hàm Dưỡng Cửu Liên Trung


Chùa Nhất Trụ

CD_02

-Nhất Trụ Đặc Kỳ Quan Chủng Tộc Tinh Hoa Sáng Khởi Văn Minh Quang Việt Địa
-Vô Song Tân Cảnh Sắc Giang Sơn Tú Khí Chung Thành Phật Sát Bỉnh Nam Thiên


Chùa Đông Hưng

CD_03a

-Phạm Chung Hưởng Chấn Tam thiên Giới
-Pháp Cổ Thanh Truyền Bách Vạn Xuân

CD_03b

-Thiên Nhân Bảo Thụ Từ Vân Phú
-Vũ Trụ Sơn Hà Tuệ Nhật Huân