Trang chủ 03-Kỷ yếu Cảnh giới An Lạc

Cảnh giới An Lạc

794
0

Cảnh giới An Lạc

Rửa sạch tiền căn thoát nghiệp trần,
Cửa Thiền nương náu bóng Kim Thân….

Cảnh Giới An Lạc

Kính dâng Thượng Tọa
Thích Quảng Thạc

Rửa sạch tiền căn thoát nghiệp trần
Cửa Thiền nương náu bóng Kim Thân
Trút cơn phiền não ngời chân lý
Vượt sóng Vô Minh chuyển pháp luân
Tế thế trường tồn, vui Lạc cảnh
Siêu sanh tịnh độ, rồi “An” dân
Từ Quang chói lọi tan u ám
Hẳn được thanh tâm, hẳn tịnh thần.

ĐH. Thượng Chí
1978