Trang chủ 03-Kỷ yếu Biên dịch (Trang 28 – 30)

Biên dịch (Trang 28 – 30)

334
0

Trang 28

ấn thiền qua (14) năm Nhà sáu Tổ. Tuy vậy, lãnh ngộ chỉ có một đường; bởi vì, mắt thiền quán thông Đại Địa. Bát trôi gậy bay – khéo phương tiện mà vượt qua nhị thừa; Nuôi hổ diệt mèo – mở độ lượng nên không là độc giác. Giơ cành hoa, nở nụ cười; (15) Cưỡi cọng lau, vượt sóng biếc; Pháp pháp truyền đời; Đèn đèn nốỉ ngọn.

Nam mô tây thiên đông độ Nam Việt lịch đại tổ sư chư vị Bồ Tát.
Nam Việt đệ nhất giáo tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi đại sư(16).
Nam Việt đệ nhất thiền tổ Vô Ngôn Thông thiền sư.
Tế-xuyên bảo khám tự lịch đại tổ sư.

(19) Nam Hải tự nghiệp sư đại lão Hòa Thượng pháp húy Trí Hải giác linh (20).
Giới đàn tam (21) sư thất chứng liệt vị giới sư giác linh thiền tọa hạ.

Duy nguyện :
Ngàn mặt nguyệt tròn, ngàn con sông biếc;
Muôn dặm trời xanh, muôn dặm mây lành.
Giáng phó ngai thiền, chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh.
Một lòng phụng thỉnh : Đất Nam Hà thác tích, quê Hải Hậu nổi danh. Bởi vốn bản nguyện kiếp xưa, nên có nhân duyên hiện tại. Gởi hình hài nơi tinh huyết mẹ cha; Gá bảo thai vào âm dương linh khí. (23) Sa môn đản sinh dòng họ thích; Khí thiêng kết phát đất Hải Anh. Tuổi niên thiếu cắt tóc chốn Phúc Lâm; Nếp thiền phong học đạo chùa Mai Xá(24). Mười bảy tuổi lẻ sa di(25)


Trang 29

thụ giới; Ba mươi xuân chẵn tỳ khiêu (26) đăng đàn. Có lẽ bậc đa văn thông tuệ; Bởi noi gương chí cả siêu trần. Tâm-mở thấy chân tính; Đạo_học nắm huyền cơ. Đường đường bệ vệ dáng tượng vương; lẫm liệt oai nghi tướng sư tử. Sóng trào biển phúc, gió quạt mây từ.

Cung duy : Nam mô Đức Hoa tháp ma ha tỳ kheo Bồ tát giới pháp húy Thích Quảng Thạc đạo hiệu Tuấn Đức giác linh thiền tọa hạ.

Duy nguyện :
Mây đến mây đi trời cứ lặng;
Nước trong nước đục trăng thường xanh.
Giáng phó ngai thiền. Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh

Hương hoa thỉnh,
Một lòng phụng thỉnh : Phật tính chẳng sinh chẳng diệt; Chân thân không đến không đi. Bản nhiên đóng mở càn khôn; Tự tại chia thành tâm vật. Suốt cổ thông kim, là không đầu không cuối; Hiểu trước biết sau, rằng có hóa có sinh. Đạo mở tại cõi tây thiên; Pháp truyền chôn Đông độ. Tâm khế hợp Tào Khê, kìa tâm viên giác. Đạo truyền lưu Lâm Tế, đó đạo tinh minh. Chỉ cần một niệm diệu quán thôi; thời đủ ba tâm thứ lớp vậy. Bởi chóng hiểu giấc mộng Nam Kha, nên sớm mặc áo tăng giải thoát. Thế nên, noi gương đại nguyện Thiện (27) Tài; Vì vậy, học đạo tìm ngọc lạ biển quí. Quả rụng chốn sa bà; Hoa nở miền tịnh độ.

Cung duy: Nam mô Đức hoa tháp ma ha tỳ kheo Bồ tát giới pháp húy Thích Quảng Thạc đạo hiệu Tuấn Đức giác linh thiền tọa hạ.


Trang 30

Duy nguyện : Tâm kim cương sẵn mở; Trí bát nhã thường soi. Giáng phó ngai thiền, chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.

Hương hoa thỉnh,

Một lòng phụng thỉnh : Hình bóng còn đâu; Đức thầy hằng nhớ. Vui đạo chân thừa, mặc áo giải thoát. Đời trong, dứt tục; Bút tài, nhả châu. Chính tín xuất gia; Đồng chân nhập đạo. Giữ khuôn phép của Cổ Đức; Gây nền phúc cho nhân thiên. Khi ở Tế Xuyên, Mai Xá, Giác Hoa, An Lạc; lúc ở Nam Hải, Bồ Đề, Vạn Quang, Quán Sứ. Đất Vĩ Hạ khai sơn phá thạch; chôn Sài Thành tạo tượng đúc chuông. Tuy chưa phải là Phật Quốc kỳ viên; nhưng cũng đủ gọi thần tiên lạc cảnh. Khiến bao người vui làm điều thiện; xui nhiều kẻ mến mộ đạo Thiền. Xem thấy cảnh; Nghĩ tới người. Đất Bắc, lìa quê bốn mươi năm, coi khác gì đốm hoa; Trời Nam an phận năm trăm tháng, xem chừng như giấc mộng. Oán thân bình đẳng; nhân ngã đều quên. Tịnh độ viên thành; sa bà quả mãn.

Than ôi ! Đất khách nhân gian; bùi ngùi (!) quê nhà tịnh độ. Một niệm hồi quang; muôn duyên đều xả.

Cung duy:  Nam mô Đức hoa tháp ma ha tỳ kheo Bồ tát giới pháp húy Thích Quảng Thạc đạo hiệu Tuấn Đức giác linh thiền tọa hạ.

Duy nguyện :

Pháp tính bao la thường bất diệt
Tinh thần anh duệ vẫn trong ngời
Giáng phó ngai thiền, chứng minh công đức.