Trang chủ 03-Kỷ yếu Biên dịch (Trang 25-27)

Biên dịch (Trang 25-27)

323
0

Biên dịch

8/2006 – Bính Tuất
Đệ tử Thích Thanh Tùng


Trang 25

KHOA CÚNG

HÒA THƯƠNG QUẢNG THẠC
***

Lò hương vừa ngún
Hương tuệ thơm bay
Mây từ phảng phất mái thiền này
Đệ tử quỳ ngay
Linh giác thấu hay
Nhận tấc lòng hôm nay.
Nam mô hương mây tỏa khắp Bồ tát ma ha tát.
Hương hoa ngào ngạt Đèn nến trang nghiêm Ngai thiền bày thiết Cung kính vô biên.
Chí tâm đảnh lễ : Tâm thiền mênh mang như biển, đạo thông truyền ngàn vạn năm; Tuệ phước bao la khắp trời, diệu không tô màu hà sa cõi. Đèn tuệ châm sáng, trống pháp gõ vang. Nền phúc thẳm mà bằng, nguồn trí sâu lại lớn. Tiếp lửa nối đèn cho chánh pháp bền lâu; Hóa duyên độ đời dù cực lạc tự tại. Một niệm hết lòng, năm vóc kính lễ.
Viên thông(1) dạo cảnh Phật
Ánh sáng tỏa cõi không
Chân như(2) vốn trong lòng
Hốt ngộ mọi sự thông.


Trang 26

Quê quán sinh ra đất Việt Nam
Hải Anh Nghĩa Xá kìa quê làng
Cửa thiền đầu Phật còn thơ ấu
Chí cả xuất gia dậy suôi ngàn
Cắt tóc ban sơ nung ý chí
Tu hành viên mãn tỏa hào quang
Cuốn y ôm bát về tây vực
Pháp tính chân như vọng tiếng vang.

Phù dĩ : (7) Lý nhờ sự tỏ, (6) thực vốn quyền khai. Bởi nhân duyên đã định từ kiếp trước; Nên phúc quả mới truyền đến đời này. Căn nguồn nắm trọn; Đường tâm tỏ thông. Muôn rước Tôn Đức quang lâm; Nên thiết ngai thiền triệu thỉnh. Muôn nhờ nước pháp rửa sạch nhà thiền; Thầm nương pháp lực gia trì minh chú. Nước pháp ấy, một giọt rưới khắp vạn vật sạch băng; Câu kinh kia, chút lòng tụng lên nhân gian lợi lạc. Nay có chân ngôn tịnh uế cẩn đương trì tụng

Nước pháp tuôn ra sạch bụi trần
Bụi đâu nước tịnh thấm nguồn chân
Nước sương cam lộ dâng đầy bát
Dội mát non đồi cả cỏi xuân.

Kính nghe : Tiệc chay thanh tịnh, trước để tỏ tấc lòng son; Chiếu pháp trải ngay, cốt bày ra dấu triện quí. Bởi hương từ lòng bay, dù chia ra rõ năm phần; vì tâm mượn hương đưa, nên cần thấu suôi một lý. Hương đó là: Gốc thơm thanh tịnh; Nguồn pháp lạ kỳ (8). Đại địa kết tinh; giới thần thủ hộ. Đạo tâm kính tín; Chung thủy một lòng. Cúi đầu bái lễ tọa tiền, chứng giám thấu soi lòng tỏ. Nhiên hương chân ngôn vài dòng, lòng thành cẩn đương trì tụng :


Trang 27

Hương ngát năm phần ngào ngạt bay
Kiếp xưa tâm địa tịnh đêm ngày
Sáng soi biển pháp hương thoang thoảng Dâng tạ Tôn Sư một dải mây.

Nam mô hương dâng lên cúng dường
Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Khắp nghe : Trước học đạo chùa Tam Thôn; Sau tu thiền chốn Nghĩa Xá(9). Xưa nay bẩm tính sẵn thông minh; Thoáng chốc bản tâm liền tỏ ngộ. Mở phạm điển vang lên tiếng sóng; Mong cơ hội gặp gỡ người vàng. Nghe thanh hiểu lý, thấy cảnh rõ tâm. Dõi sự tích nơi chốn Tế-xuyên, gây công huân nơi miền Mai-Xá. Nay có chân ngôn triệu thỉnh cẩn đương trì tụng :

Chuông ngân từng tiếng vang hồi thỉnh Nguyện xin Thiền Đức chứng cho lòng Nương nhờ Phật lực trì minh chú
Mầu nhiệm thần quang thỏa ước mong.
Nam mô bộ bộ đế li già lị đá lị đát đà nga đà da (3 lần)
Đến đây chân ngôn triệu thỉnh đọc tụng đã xong, đệ tử chúng con kiền thành dâng hoa bái thỉnh.

Thoáng qua một niệm, chân-tâm, giới, định, ra khí ngàn; Đệ tử đem lòng kính; Lửa cháy ngún lò vàng; Thơm ngát cõi hư không cuồn cuộn tỏa điềm lành; Dâng hiến Tôn Đức chứng lòng thành.

Nam mô hoa dâng lên thơm ngát
Bồ tát ma ha tát (3 lần).

Hương hoa thỉnh,

Một lòng phụng thỉnh :(12) Cõi tây thiên truyền thừa y bát đến hai mươi tám đời; (13) Đất Đông Độ trao tâm