Trang chủ 07-Học chữ Hán Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh (Trang 01 – Trang...

Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh (Trang 01 – Trang 10)

421
0

Lời Ban Biên Tập
Với mục đích trau dồi chữ Hán để đọc tụng các bộ kinh Phật, chúng con xin phép giới thiệu bộ Kinh Kim Cương do Thanh Minh Thiền Viện xuất bản năm 1962 (PL 2506) để quý vị Tăng-Ni và Phật tử đọc tụng.
Một lần nữa chúng con xin phép đăng tải bộ Kinh này lên Website chuaanlac.org để quý Tăng Ni và Phật tử trau dồi Kinh Phật chữ Hán.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

BBT Website chuaanlac.org

Bia

Trang_01

Trang 01

Trang_02

Trang 02

Trang_03

Trang 03

Trang_04

Trang 04

Trang_05

Trang 05

Trang_06

Trang 06

Trang_07

Trang 07

Trang_08

Trang 08

Trang_09

Trang 09

Trang_10

Trang 10