Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XXIII-THE ELEPHANT – XXIII-PHẨM VOI RỪNG – NÃGA VAGGA

PC-XXIII-THE ELEPHANT – XXIII-PHẨM VOI RỪNG – NÃGA VAGGA

380
0

XXIII-THE ELEPHANT – XXIII-PHẨM VOI RỪNG – NÃGA VAGGA

320-As an elephant, in battlefield, withstands the arrows shot from a bow, even so shall I endure abuse. Verily, most people are undisciplined.

320-Như voi giữa chiến địa,
Kháng cự mọi cung tên,
Ta chịu đựng hủy báng,
Phá giới biết bao người.

321-They lead the trained (horses or ele- phant) to crowds. The king mounts the trained. Best among men are the trained who endure abuse.

321-Kẻ luyện voi dự hội,
Người luyện ngựa dâng vua,
Bậc tôi luyện thượng thừa,
Chịu đựng mọi hủy báng.

322-Excellent are trained mules, so are thorough-breds of Sindh and of noble elephants the tuskers; but far better is he who has trained himself.

322-Quí thay lừa thuần thục,
Quí thay giống ngựa sind,
Quí thay voi ngà báu,
Tuyệt thay bậc luyện mình.

323-Surely never by those vehicles (1) would one go to the untrodden land (Nibbàna), as does a controlled one through the subdued and well-trained self.

323-Chẳng phải nhờ voi ngựa,
Đưa ta đến niết bàn,
Chính bậc tự đỉều phục,
Đạt đến bờ thênh thang.

324-The tusker, named Dhanapalaka, with pungent rut flowing, uncontrollable, captive, eats no morsel. The tusker calls to mind the elephant torest.

—————–

(1)riding animals.

324-Voi kia tên Tài hộ,
Phát dục tiết mùi hăng,
Bất trị bị giam giữ,
Bỏ ăn, nhớ rừng xanh.

325-When One is torpid, gluttonous, sleepy, rolls about as he lies like a great hog nourished on pig wash, again and again the stupid one seeks rebirth.

325-Kẻ ngu si ám độn,
Ham ăn ngủ như heo,
Bạ đâu nằm lăn đó,
Luân hồi mãi cuốn theo.

326-Formerly this mind went wandering as it liked, where it wished, as it list. Today, with attentiveness, l shall completely hold it in check as a mahout, a rut-elephant.

326-Xưa tâm này phóng đãng,
Theo dục lạc đua đòi,
Nay chuyên tâm nhiếp phục,
Như quản tượng điều voi.

327-Delight in heedfulness. Guard your mind well. Draw yourself out of the evil way like an elephant sunk in the mire.

327-Hãy tinh cần, vui vẻ,
Khéo giữ tâm ý thầy,
Tự thoát khỏi ác đạo,
Như voi vượt sình lầy.

328-If you get a prudent companion who (is fit) to live with you, who behaves well, and is wise, you should live with him joyfully and mindfully overcoming all dangers.

328-Nếu gặp bạn sáng suốt,
Cẩn trọng sống hiền lương,
Hàng phục mọi nguy biến,
Hoan hỷ kết bạn đường.

329-If you do not get a prudent companion who (is fit) to live with you, who behaves well, and is wise, then like a king who leaves a conquered kingdom, you should live alone as an elephant in the elephant forest.

329-Nếu không gặp bạn trí,
Cẩn trọng, sống hiền lành,
Nên như vua từ bỏ,
Vương quốc bị xâm lăng,
Hãy sống đời đơn độc.
Như voi giữa rừng xanh.

330-Better it is to live alone. There is no fellowship with a fool. You should live alone doing no evil and care-free, like an elephant in the elephant forest;

330-Thà sống cảnh cô đơn,
Hơn bạn bè kẻ ngốc,
Sống lẻ loi đơn độc,
Không gây nghiệp ác hành,
Như voi giữa rừng xanh,
Thênh thang vô tư lự.

331-Happy are friends when need arises,
Happy is contentment with just this and that,
Happy is merit when life is at an end,
Happy is the destruction of all sorrow.

331-Vui thay được bạn giúp!
Vui thay sống tri túc!
Vui thay chết phước duyên!
Vui thay hết khổ nhục!

332-Happy in this world is ministering unto mother,
Happy too is ministering unto father,
Happy is ministering unto ascetics,
Happy too is ministering unto the Noble Ones.

332-Vui thay hầu mẹ sanh!
Vui thay hầu cha lành!
Vui thay hầu hiền thánh!
Vui thay hầu sa môn!

333-Happy is virtue till old age.
Happy is steadtast contidence,
Happy is the acquisition of wisdom,
Happy is abstinence from evil.

333-Vui thay già đức hạnh!
Vui thay tâm tín thành!
Vui thay ác không tạo!
Vui thay tuệ viên thành!